Website disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van www.jeroenvriens.nl
Hieronder vallen alle pagina’s op de domeinnaam www.jeroenvriens.nl, inclusief alle subdomeinen en pagina die u nu bekijkt.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De eigenaar van de website: Jeroen Vriens en/of www.jeroenvriens.nl
Vanaf nu te noemen: Jeroen.
De website: alle aanwezige webpagina’s waarop deze disclaimer van toepassing is.
De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina.
Gebruik(en): het verrichten van een of meer handelingen op of met de website,
Ondermeer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van bijvoorbeeld (contact) formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren). Ook wordt hier mede onder verstaan het bekijken, opslaan en/of printen van de gehele website of delen daarvan en voorts alle denkbare handelingen die u met de gehele website of delen daarvan kunt verrichten.
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
De inhoud: alle in de website aanwezige inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Door de website en/of webpagina’s te gebruiken stemt u in met de disclaimer en gaat jeroen ervan uit dat u deze disclaimer aandachtig hebt gelezen en dat u de inhoud van deze disclaimer begrijpt en accepteert.

De inhoud is door Jeroen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter hij aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Enig eventuele onjuistheid kan dan ook nooit leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook. Jeroen is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen of waarnaar koppelingen bestaan. Vanzelfsprekend kan enige eventuele onjuistheid ook hier nooit leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook. Ook het gebruik van deze verwijzingen en/of hyperlinks is geheel voor uw eigen rekening en risico.

Jeroen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.jeroenvriens.nl, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om www.jeroenvriens.nl te kunnen raadplegen. Jeroen is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

De informatie die op/via deze site(s) en/of persoonlijk blog/twitter aan u ter beschikking wordt gesteld, is juist enkel en alleen bedoeld als algemene informatie en deze informatie mag nooit worden gezien of gebruikt worden als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook. De mogelijke informatie opgenomen op deze site mag bovendien nooit worden gezien of gebruikt worden als vervanging van professioneel, op uw specifieke situatie afgestemd advies.

Al baseert Jeroen de verstrekte informatie op bronnen die door Jeroen betrouwbaar en accuraat worden bevonden, toch is het mogelijk dat de informatie verouderd, niet juist, en/of niet compleet is. Jeroen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gebreken van welke aard dan ook die in de informatie verstrekt op/via deze site(s) al dan niet voorkomen.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Jeroen. De informatie op deze website/blog is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of een deeplink te creëren tussen de website van Jeroen en een andere internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jeroen.

Het is mogelijk om via de website of via info@jeroenvriens.nl een e-mail te zenden. Jeroen kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen of te laat ontvangen of het verwerken van deze informatie en/of e-mail.

Bloggen / twitteren:

Dit is een persoonlijk blog. Van Jeroen Vriens. De teksten die ik schrijf representeren mijn eigen mening en stemmen niet altijd overeen met de mensen, bedrijven of organisaties waarmee ik één of andere relatie heb, behalve als dit expliciet vermeld wordt.

Bloggen en/of twitteren is een leerproces. Hierdoor veranderen mijn gedachten en meningen ook van tijd tot tijd. De informatie in een artikel is dus altijd een momentopname van de kennis en meningen die ik op een bepaald moment had en dit kan dus wijzigen na verloop van tijd.
Ik behoud het recht om mijn kennis, gedachten en standpunten te veranderen zonder hiervoor een verklaring te (hoeven) geven.

Mijn weblog/twitter bevat links naar websites, video’s, content, blogs, etc die door derden onderhouden worden. Deze links worden voorzien als een manier om makkelijker naar de informatie/mening(en) op die pagina(s)/website(s) te verwijzen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of voor de producten of diensten die via andere sites aangeboden worden. Ik ben niet aansprakelijk voor de inhoud van de internetpagina’s waarnaar vanaf mijn weblog wordt gelinked.

Jeroen behoudt uitdrukkelijk alle rechten voor en schrijft op persoonlijke titel

Jeroen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van deze website, waaronder schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid, onvolledigheid of andere onvolkomenheden van de informatie. Jeroen is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische hulpmiddelen of communicatiesystemen, zoals schade veroorzaakt door defecten en vertragingen in de levering van elektronische communicatie en verminkingen, manipulaties, onderschepping van gegevens door een derde of door computerprogrammatuur die gebruikt wordt voor overbrenging van virussen of andere schadelijke informatie.

Jeroen is gerechtigd om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in alle informatie op de website.